李白将进酒拼音打印


jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。

jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。

扩展资料  qiāng jìn jiǔ

 将 进 酒

 lǐ bái

 李白

 jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

 君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。

 jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

 君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè

 人 生 得 意 须 尽 欢,莫 使 金 樽 空 对 月。

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn huán fù lái

 天 生 我 材 必 有 用,千 金 散 尽 还 复 来。

 pēng yáng zaǐ niú qǐe wéi lè ,huì xū yì yǐn sān bǎi bēi

 烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯。

 cén fū zǐ ,dān qīu shēng ,qiāng jìn jǐu ,bēi mò tíng

 岑 夫 子,丹 丘 生,将 进 酒,杯 莫 停。

 yǔ jūn gē yì qǔ ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng

 与 君 歌 一 曲,请 君 为 我 倾 耳 听。

 zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì ,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng

 钟 鼓 馔 玉 不 足 贵,但 愿 长 醉 不 复 醒。

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng

 古 来 圣 贤 皆 寂 寞,惟 有 饮 者 留 其 名。

 chén wáng xī shī yàn píng lè ,dǒu jǐu shī qiān zì huān nǜe

 陈 王 昔 时 宴 平 乐,斗 酒 十 千 恣 欢 谑。

 zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,jīng xū gū qǔ duì jūn zhuó

 主 人 何 为 言 少 钱,径 须 沽 取 对 君 酌。

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qíu

 五 花 马,千 金 裘,

 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

 呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁。

 2、李白将进酒原文翻译

 你难道看不见那黄河之水从天上奔腾而来,波涛翻滚直奔东海,从不再往回流。

 你没见那年迈的父母,对着明镜感叹自己的白发,年轻时候的满头青丝如今已是雪白一片。

 (所以)人生得意之时就应当纵情欢乐,不要让这金杯无酒空对明月。

 每个人的出生都一定有自己的价值和意义,黄金千两(就算)一挥而尽,它也还是能够再得来。

 我们烹羊宰牛姑且作乐,一次痛饮三百杯也不为多!

 岑夫子,丹丘生啊!快喝酒吧!不要停下来。

 我为你们高歌一曲,请你们都来侧耳倾听:

 整天吃山珍海味的豪华生活有何珍贵,只希望醉生梦死而不愿清醒。

 自古以来圣贤这两种酒是寂寞的,只有那喝酒的'人才能够留传美名。

 陈王曹植当年宴设平乐观的事迹你可知道,斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。

 主人呀,你为何说我的钱不多?你只管端出酒来让我喝。

 那些什么名贵的五花良马,昂贵的千金狐裘,把你的小儿喊出来,都让他拿去换美酒来吧,让我们一起来消除这无穷无尽的万古长愁!

 3、李白的将进酒全诗赏析

 在这首诗里,李白“借题发挥”借酒浇愁,抒发自己的愤激情绪。诗篇发端就是两组排比长句,如挟天风海雨向读者迎面扑来。紧接着,“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,恰似一波未平、一波又起。五六两句便是一个逆转,由“悲”而翻作“欢”“乐”。从此直到“杯莫停”,诗情渐趋狂放。“钟鼓馔玉”意即富贵生活(富贵人家吃饭时鸣钟列鼎,食物精美如玉),可诗人以为“不足贵”,并放言“但愿长醉不复醒”。《将进酒》篇幅不算长,却五音繁会,气象不凡。它笔酣墨饱,情极悲愤而作狂放,语极豪纵而又沉着。这首诗非常形象的表现了李白桀骜不驯的性格:一方面对自己充满自信,孤高自傲;一方面在政治前途出现波折后,又流露出纵情享乐之情。全诗气势豪迈,感情奔放,语言流畅,具有很强的感染力。

下面就是关于【李白将进酒拼音打印】相关问题在39分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【李白将进酒拼音打印】在未来的发展趋势。

关键词 百度指数 360指数 搜狗指数 神马指数 头条指数 抖音指数 综合指标
李白将进酒拼音打印 4169 74713 96268 49714 89696 72395 34233
将进酒 李白 全诗拼音 62430 49111 93743 6415 51957 49922 82816
将进酒拼音版原文 72987 88053 55023 38105 19126 25171 73302
李白将进酒全文带拼音 3545 72200 34716 26053 78465 78558 83096
将进酒李白原文带拼音及翻译赏析 67985 77120 67602 6402 40172 88112 69987
将进酒原文带拼音 90720 8738 81299 7213 58803 78686 74083
《将进酒》原文拼音 84640 82375 92934 46438 17579 60752 43257
李白将进酒全文带拼音 11390 49579 41056 93669 16410 80437 40858
将进酒李白拼音版 19179 31028 60512 95549 43219 87694 29964

特别注意:(李白将进酒拼音打印)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ1245658266,本站将立刻清除。