将进酒 李白拼音版朗读


jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。

jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。

扩展资料  qiāng jìn jiǔ

 将 进 酒

 lǐ bái

 李白

 jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

 君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。

 jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

 君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè

 人 生 得 意 须 尽 欢,莫 使 金 樽 空 对 月。

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn huán fù lái

 天 生 我 材 必 有 用,千 金 散 尽 还 复 来。

 pēng yáng zaǐ niú qǐe wéi lè ,huì xū yì yǐn sān bǎi bēi

 烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯。

 cén fū zǐ ,dān qīu shēng ,qiāng jìn jǐu ,bēi mò tíng

 岑 夫 子,丹 丘 生,将 进 酒,杯 莫 停。

 yǔ jūn gē yì qǔ ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng

 与 君 歌 一 曲,请 君 为 我 倾 耳 听。

 zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì ,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng

 钟 鼓 馔 玉 不 足 贵,但 愿 长 醉 不 复 醒。

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng

 古 来 圣 贤 皆 寂 寞,惟 有 饮 者 留 其 名。

 chén wáng xī shī yàn píng lè ,dǒu jǐu shī qiān zì huān nǜe

 陈 王 昔 时 宴 平 乐,斗 酒 十 千 恣 欢 谑。

 zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,jīng xū gū qǔ duì jūn zhuó

 主 人 何 为 言 少 钱,径 须 沽 取 对 君 酌。

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qíu

 五 花 马,千 金 裘,

 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

 呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁。

 2、李白将进酒原文翻译

 你难道看不见那黄河之水从天上奔腾而来,波涛翻滚直奔东海,从不再往回流。

 你没见那年迈的父母,对着明镜感叹自己的白发,年轻时候的满头青丝如今已是雪白一片。

 (所以)人生得意之时就应当纵情欢乐,不要让这金杯无酒空对明月。

 每个人的出生都一定有自己的价值和意义,黄金千两(就算)一挥而尽,它也还是能够再得来。

 我们烹羊宰牛姑且作乐,一次痛饮三百杯也不为多!

 岑夫子,丹丘生啊!快喝酒吧!不要停下来。

 我为你们高歌一曲,请你们都来侧耳倾听:

 整天吃山珍海味的豪华生活有何珍贵,只希望醉生梦死而不愿清醒。

 自古以来圣贤这两种酒是寂寞的,只有那喝酒的'人才能够留传美名。

 陈王曹植当年宴设平乐观的事迹你可知道,斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。

 主人呀,你为何说我的钱不多?你只管端出酒来让我喝。

 那些什么名贵的五花良马,昂贵的千金狐裘,把你的小儿喊出来,都让他拿去换美酒来吧,让我们一起来消除这无穷无尽的万古长愁!

 3、李白的将进酒全诗赏析

 在这首诗里,李白“借题发挥”借酒浇愁,抒发自己的愤激情绪。诗篇发端就是两组排比长句,如挟天风海雨向读者迎面扑来。紧接着,“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,恰似一波未平、一波又起。五六两句便是一个逆转,由“悲”而翻作“欢”“乐”。从此直到“杯莫停”,诗情渐趋狂放。“钟鼓馔玉”意即富贵生活(富贵人家吃饭时鸣钟列鼎,食物精美如玉),可诗人以为“不足贵”,并放言“但愿长醉不复醒”。《将进酒》篇幅不算长,却五音繁会,气象不凡。它笔酣墨饱,情极悲愤而作狂放,语极豪纵而又沉着。这首诗非常形象的表现了李白桀骜不驯的性格:一方面对自己充满自信,孤高自傲;一方面在政治前途出现波折后,又流露出纵情享乐之情。全诗气势豪迈,感情奔放,语言流畅,具有很强的感染力。

下面就是关于【将进酒 李白拼音版朗读】相关问题在47分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【将进酒 李白拼音版朗读】在未来的发展趋势。

关键词 百度指数 360指数 搜狗指数 神马指数 头条指数 抖音指数 综合指标
将进酒 李白拼音版朗读 95817 75156 55750 77478 81346 23599 10485
将进酒 李白 全诗拼音 4048 28861 53962 62462 42434 39058 94575
将进酒拼音版原文 93347 27605 75693 84796 19154 20949 80301
李白将进酒全文带拼音 77296 91474 46251 57843 60773 3173 65529
将进酒李白原文带拼音及翻译赏析 49537 31393 27160 41266 33852 86760 37612
将进酒原文带拼音 8010 31417 63189 446 66259 23277 32714
《将进酒》原文拼音 63203 72904 46402 20913 15280 1825 72959
李白将进酒全文带拼音 44240 73173 84943 18341 66938 15224 31450
将进酒李白拼音版 95628 82450 47815 54582 6493 11599 73868

特别注意:(将进酒 李白拼音版朗读)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ1245658266,本站将立刻清除。